​Aturem la destrucció dels espais agroforestals?

La Conferència de l’ONU sobre el Canvi Climàtic, COP26, ha acordat revertir i aturar la tala indiscriminada de boscos, ja que aquest és un dels processos que contribueix més al deteriorament del medi ambient.

Mentrestant a casa nostra, als nostres municipis i comarques, no es fa res per aturar i revertir la destrucció dels espais agroforestals de l’entorn agrari més proper.

La biodiversitat vegetal i animal de les nostres contrades, es troba cada cop més amenaçada per les irracionals pràctiques de l’agricultura intensiva, que destrueix tot allò que aparentment no produeix.

Les actuacions d’eliminació dels marges de pedra seca o vegetals dels camps de conreu , la destrucció dels vorals arbrats i vegetals dels camins comunals, la transformació dels pocs erms i herbassars en més terres de cultiu, aboquen al nostre entorn, cap a l’extinció de la biodiversitat i de la vida, amb el vist i plau silenciós de la passivitat de les nostres administracions públiques.

Si no actuem per revertir i aturar l’actual situació de pèrdua de biodiversitat a casa nostra, les generacions futures perdran un dels majors tresors que els hi podem llegar.

Sense patrimoni natural, sense un paisatge ric i divers, sense un respecte per l’ecologia i el medi ambient, les nostres contrades perdran la seva identitat i no tindran futur.

Grup d’Ecologia i de Medi Ambient.