SUPORT DEL GRUP D’ECOLOGIA I MEDI AMBIENT DE TÀRREGA A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE LA MILLORA DEL REG DEL CANALET

L’agricultura ha modelat el nostre paisatge d’ençà mil·lennis. La configuració dels pobles, els bancals de pedra, les cabanes de volta i el valuós llegat gastronòmic, ecosistèmic i natural no s’entén deslligat de l’activitat dels pagesos i ramaders. Al contrari, aquests n’han sigut els impulsors i els mantenidors.

Cada agricultor decideix sobre l’alzina que ombreja seva finca, el marge on collir ametlles de vells arbres sembrats, i la bassa on un avantpassat abeurava les ovelles. I cada una de les seves accions configura el medi de cada parcel·la, fent terme, i finalment, conformant una comarca.

La configuració dels valors naturals i del paisatge que avui hom admira i reconeix a l’Urgell i a la Segarra, en depenen tant el bon vi com el bon oli; l’encant dels pobles i l’harmonia natural del nostre paisatge.

La millora del reg ha de ser una eina vertebradora del territori, capaç de retornar viabilitat a les explotacions agràries. Ha de permetre mantenir la joventut a les nostres contrades i a delimitar nous models de creixement econòmic. El reg ha de servir per mantenir l’agricultor en la seva feina, i alhora, els valors a la seva terra.

El Grup d’Ecologia i Medi Ambient, vol donar el seu suport al Canalet, en la necessitat patent de donar viabilitat a les explotacions, modernitzant l’agricultura.

Tanmateix creiem que és possible, que a la Segarra i a l’Urgell sigui compatible el reg amb la conservació i millora dels hàbitats naturals de l’entorn. I això vol dir garantir la conservació del paisatge, dels marges i de la vegetació natural existent entre els conreus, per tal que es mantingui el mosaic paisatgístic actual i els beneficis de la biodiversitat de fauna i flora autòctones.

Des del GEMA subscrivim els objectius del ‘’Manifest de Vallbona’’ i considerem que ‘’Cal incorporar l’activitat agrària com una eina de gestió i de conservació del territori, i integrar el regadiu al patrimoni agrari, paisatgístic i cultural actualment existent’’.

Considerem també la necessitat de protecció del medi natural, que depèn, en gran mesura, de cada una de les actuacions dels regants. Si es manté un model de respecte a certes estructures, tals com marges, hàbitats d’interès comunitari (HIC), zones ermes, forests, tossals i en definitiva, al mosaic agrari actual, la compatibilització amb la modernització és possible i positiva per a tothom.

Així doncs, manifestem el nostre suport a les noves instal·lacions de reg, aspersors, plantacions de cultius tradicionals per gota a gota… i a totes aquelles mesures necessàries per donar futur i continuïtat a la feina de l’agricultor.

El Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega enuncia, en conseqüència:

El suport al regadiu com a eina de re-valorització comarcal i a la necessitat de donar viabilitat a les explotacions agràries,

Compatibilitzant-lo amb la protecció dels valors propis de les zones ZEPA i del paisatge en general de l’entorn regable.

Destaquem el fet que la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell, acota unes mesures correctores i compensatòries que han de garantir la compatibilitat entre els dos valors, l’agronòmic i l’ambiental, en les zones ZEPA on la seva activitat es desenvolupa, a saber, Secans Belianes-Preixana, Anglesola-Vilagrassa i Plans de Sió.

Aquestes mesures preveuen la conservació d’espais d’elevat interès natural, com ara:

  • Tossals, vessants, turons i costers: de gran importància florística, actuen de refugi i d’illes de bio-diversitat en un espai plenament agrícola.
  • Basses, Reguers i Salats: hàbitats d’interès comunitari d’ordre prioritari, designats com a basses i tolls temporers mediterranis i comunitats halòfiles de sòls d’humitat molt fluctuant.
  • Marges: indispensables per a mantenir el paisatge actual. Constitueixen un alt valor patrimonial i de refugi per a la majoria d’espècies ornítiques prioritàries.
  • Erms: zones amb timonedes, espartars… classificats en gran mesura sota l’hàbitat prats mediterranis rics en anuals, basòfils.

Així doncs, es garanteix la protecció de zones com ara la Serra dels Molars, Montalbà i Montperler, el Reguer de Claravalls, la Sèquia Nova, dels Marxants…

A part, es compromet amb el manteniment de la Superfície Agrària Útil (SAU) i el parcel·lari existent, així com la designació d’àrees estratègiques pel manteniment de la biodiversitat, i la regulació de la implantació de nous cultius.

El Grup d’Ecologia i Medi Ambient considera que amb l’Estudi d’Impacte Ambiental, l’activitat de l’agricultor es veurà compensada amb un sistema més modern, efectiu i rentable; al mateix temps, els valors ambientals que distingeixen la nostra comarca quedaran salvaguardats.

Amb voluntat i estratègia, delimitant espais importants, mesures correctores i compensatòries, la protecció de l’entorn de les ZEPA i les zones estratègiques, no tan sols és possible, sinó que és compatible amb el reg, permetent assolir a la Comunitat de Regants un acord amb l’administració i així garantir l’aigua als cultius.

I amb aquesta garantia, cal seguir defensant el pagès com a guardià i jardiner del paisatge, que al mateix temps que el preserva, pot viure de la terra en unes condicions dignes i millors.

Grup d’Ecologia i de Medi Ambient. Tàrrega.

Xerrada del professor Jordi Recasens a la Biblioteca de Tàrrega el proppassat dia 15 de febrer.

Finca de reg a Vilagrassa.