Contra la destrucció de l’entorn agroforestal

A partir d’una tala indiscriminada i agressiva de vegetació i d’arbrat, realitzada als camins del terme municipal de Tàrrega, el Grup d’Ecologia I Medi Ambient de Tàrrega s’ha adreçat a l’Ajuntament de Tàrrega, exposant-li que als camins del terme no s’hi poden fer actuacions que suposin alteracions negatives de l’entorn natural.

Per aquest motiu, hem demanat a l’Ajuntament de Tàrrega com a titular dels camins del terme municipal, que notifiqui als responsables dels arranjaments, que deixin en pau l’entorn natural de les vores dels camins i dels espais erms, i preservin la integritat de la vegetació arbustiva i d’arbrat existent, i evitin actuacions com les que s’han produït aquests darrers dies al camí de les Garrigues, al camí de la Calafa.

També sol.licitem que, quan calgui tallar algun element o branca, es faci el tall net i s’eviti, per sempre més, la utilització de l’agressiva maquinària rosegadora d’arbres i arbusts.

Com a entitat que vetlla per la preservació de l’entorn natural i del paisatge de les nostres contrades, reiterem que aquestes actuacions son del tot nocives per a la conservació del medi, i provoquen un impacte molt negatiu sobre el paisatge i la biodiversitat faunística, vegetal i cinegètica del nostre terme municipal.

GRUP D’ECOLOGIA I DE MEDI AMBIENT